Nieruchomości

umowy sprzedaży nieruchomości lokalowych, gruntowych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali…

Dowiedz się więcej

Spółki

protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów spółek osobowych…

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel.: +48 32 708 57 08,
tel.: +48 32 496 48 81,
tel. kom.: +48 502 637 583

ul. Jagiellońska 16/8
40-035 Katowice

e-mail: biuro@notariuszmajer.pl

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia kancelarii:
.

Wychodząc naprzeciw klientom dokonujemy czynności notarialnych również w innych terminach po uprzednim ustaleniu z Notariuszem.

Notariusz Katowice

Notariusz Agnieszka Majer

Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna Notariusz Agnieszki Majer mieści się w centrum Katowic, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego, w biurowcu przy ulicy Dąbrowskiego 22, na III piętrze (winda, wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Wychodząc naprzeciw klientom dokonujemy czynności notarialnych również w innych terminach po uprzednim ustaleniu z Notariuszem.

Kancelaria Notarialna zaopatrzona jest w klimatyzowane pomieszczenia, w Kancelarii dysponujemy ekranami, na których dla Państwa wygody wyświetlamy odczytywany akt notarialny, zapewniamy klientom bezpłatny dostęp do internetu (Wi-Fi), a dla najmłodszych kącik zabaw.

W Kancelarii Notarialnej dokonujemy wszystkich czynności notarialnych prawem dozwolonych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu rozumiemy potrzeby klientów i zapewniamy Państwu najlepszą jakość oferowanych usług.

Wszelkich informacji związanych z dokonywaną w naszej Kancelarii transakcją udzielamy bezpłatnie.

Czynności

Notariusz Agnieszka Majer zobowiązana jest do dokonania czynności notarialnej, która licuje z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady czynności notarialnych dokonuje się w Kancelarii, jednakże w uzasadnionych przypadkach Notariusz dokonuje czynności poza adresem Kancelarii. Za dokonaniem takiej czynności poza miejscem prowadzenia Kancelarii powinien przemawiać szczególny charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria realizuje najczęściej następujące czynności:

 • pełnomocnictwo
 • legalizacje własnoręczności podpisu na okazanym dokumencie oraz wzór podpisu
 • sporządzenie poświadczonej notarialnie kopii, wypisu, odpisu i wyciągu z dokumentu oraz daty okazania dokumentu
 • umowę majątkową małżeńską
 • umowę podziału majątku wspólnego małżonków
 • umowę i protokół spółki
 • akt ustanowienia fundacji
 • akt poddania się egzekucji
 • akt ustanowienia hipotek
 • akt ustanowieniem służebności oraz użytkowania
 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • umowę działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowę sprzedaży działki, lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowę darowizny działki, lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowę zamiany
 • umowę o dożywocie
 • przyjęcie na przechowanie dokumentu, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Dokumenty

Każdego klienta w Kancelarii traktujemy indywidualnie, zatem zakres dokumentów niezbędnych do poszczególnych czynności również nie jest tożsamy. Poniżej przedstawiamy wykaz koniecznych dokumentów do najczęściej dokonywanych czynności w Kancelarii. Dokumenty te przy podpisywaniu aktu notarialnego powinny być dostarczone Notariuszowi w oryginale.

 • Umowa sprzedaży lub darowizna nieruchomości gruntowej
  1. dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  2. w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
  3. numer księgi wieczystej;
  4. podstawa nabycia nieruchomości;
  5. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej przy wydzielaniu działki do nowej księgi wieczystej;
  6. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku bądź decyzja o warunkach zabudowy;
  7. zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz decyzjami wynikającymi z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;
  8. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należał;
  9. ostateczna decyzja stwierdzająca podział nieruchomości – w przypadku, gdy podział taki nastąpił.
 • Umowa sprzedaży lub darowizna lokalu z księgą wieczystą
  1. dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  2. w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  3. numer księgi wieczystej;
  4. podstawa nabycia nieruchomości;
  5. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową dotyczące braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
  6. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należał.
 • Umowa sprzedaży lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  1. dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  2. w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
  3. numer księgi wieczystej (jeśli została założona);
  4. podstawa nabycia nieruchomości;
  5. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową potwierdzające prawo do lokalu oraz dotyczące braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
  6. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należał.
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
  1. dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  2. numer PESEL zmarłego;
  3. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy;
  5. odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców,
  6. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
  7. dane nieruchomości, jeżeli są przedmiotem spadku.
 • Testament
  1. dane osobowe sporządzającego testament (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  2. dane osoby powoływanej do spadku (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  3. dane identyfikujące przedmioty będące przedmiotem rozrządzeń testamentowych.
 • Pełnomocnictwo
  1. dane osobowe mocodawcy (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
  2. dane osobowe pełnomocnika (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer  dowodu osobistego, adres zamieszkania);
  3. w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie lub nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.

Cennik

Na opłatę uiszczaną u Notariusza składa się kilka elementów: taksa notarialna, podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT), opłaty sądowe.

Opłaty te są pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 • Taksa notarialna

  Taksa notarialna pobierana jest na podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a jej wysokość obliczana jest na podstawie poniższego schematu:

  Wartość przedmiotu czynnościTaksa notarialna
  do 3 000 zł100 zł
  powyżej 3 000 zł
  do 10 000 zł
  100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
  powyżej 10 000 zł
  do 30 000 zł
  310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
  powyżej 30 000 zł
  do 60 000 zł
  710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
  powyżej 60 000 zł
  do 1 000 000 zł
  1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
  powyżej 1 000 000 zł
  do 2 000 000 zł
  4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
  powyżej 2 000 000 zł6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł

  Należy mieć na uwadze, iż powyższe stawki notarialne są maksymalne, a Notariusz przy każdej czynności indywidualnie ustala wysokość taksy notarialnej, mając na względzie stan faktyczny sprawy.

 • Podatki

  W zależności od dokonywanej czynności Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn. Notariusz pobiera podatek przy dokonywaniu czynności notarialnej. Podstawę obliczania poszczególnych podatków stanowią: a) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz b) ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (PSiD).

  PCC – najczęściej stosowaną stawką pcc przez Notariusza jest stawka 2% wartości rynkowej przedmiotu, którego czynność notarialna dotyczy. Stawkę tę stosujemy przy umowach sprzedaży, umowach zamiany, umowach dożywocia, umowach o dział spadku, umowach o zniesienie współwłasności oraz umowach darowizny, których przedmiotem są nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Stawkę 0,5% wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego Notariusz pobiera przy zawieraniu umów spółek. Zaś kwotę stałą w wysokości 19 zł Notariusz pobiera przy ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej.

  PSiD – wysokość tego podatku uzależniona jest od tego do której grupy podatkowej należą strony dokonywanej czynności notarialnej oraz od wartości rynkowej nabywanych rzeczy i praw majątkowych. W praktyce notarialnej często jednak stosuje się zwolnienie z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o tym podatku – zwolnione z podatku jest nabycie przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 • Opłata sądowa

  Notariusz pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej należną sądowi wieczystoksięgowemu. Regulacja dotycząca tej opłaty zamieszczona została w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przykładowo: 1) od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, hipoteki, służebności Notariusz pobiera opłatę w wysokości 200 zł; 2) od wniosku o założenie księgi wieczystej, odłączenie nieruchomości, sprostowanie działu I-O Notariusz pobiera opłatę 60 zł; 3) za wykreślenie wpisu pobiera połowę stawki jaka należałaby się przy dokonywaniu wpisu.

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia kancelarii:
.

Wychodząc naprzeciw klientom dokonujemy czynności notarialnych również w innych terminach po uprzednim ustaleniu z Notariuszem.

Notariusz Katowice